Начало » Документи и Гаранции
Сайтът е изцяло информативен и служи като онлайн каталог за потребителя без правото да извършва покупки през интернет.
Общи и Гаранционни условия

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка със спазването на вашите права и съблюдавайки Закона за защита на потребителите за нас е важно да знаете:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ В МАГАЗИН

„Буратино Мебел", гр. Пловдив, ж.к. "Тракия".

I. Приложно поле
1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки и предлагането на услуги в магазин „Буратино Мебел".
2. Продавач в магазин „Буратино Мебел" съгласно настоящите Общи условия се счита назначения на тази длъжност в „Буратино Мебел"ЕООД.
3. Определянето на Продавач за всяка конкретна продажба или услуга се счита горепосоченото лице, което експлоатира търговския обект, от който Купувачът е закупил стоката.
4. Купувач съгласно настоящите Общи условия е всяко физическо и юридическо лице, което е направило заявка на стока или е закупило стока от магазина на „Буратино Мебел".

II. Предмет
1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността на стоки определени по вид и количество съобразно направената и потвърдената заявка.
2. Предлаганите услуги съпътстващи продажбата на стоки се договарят допълнително между Продавача и Купувача.
3. Конкретните характеристики на договора за покупка на стоки, отнасящи се за вида и количество на стоката, цена, имена на Купувач, срок за доставка и други постигнати уговорки между страните са посочени в сметката на Купувача.

III. Цена. Плащане на цената
1. За продадената стока Купувачът дължи обявената или договорената за нестандартни поръчки в магазина цена на стоката .
2. Плащането се извършва по банкова сметка на Продавача или в брой на касата в магазина.

IV. Задължения и права на Продавача.
1. Продавачът има право:
а/. Да получи в пълен размер цената на стоката.
б/. На съдействие от Купувача при предаване на стоката.
в/. В случай на непреодолими обстоятелства (напр. задръстване, природни стихии и др.) да се отклони в разумен срок от определения час за доставка.

2. Продавачът е длъжен:
а/. Да предаде стоката в уговорения срок за доставка и в състояние съобразно договореното.
б/. Да предоставя на Купувача необходимите документи, свързани с доставката на стока.

V. Задължения и права на Купувача. Отговорност.
1. Купувачът има право:
а/. Да получи стоката в уговорения срок за доставка.
б/. Да откаже да приеме стоката или част от нея ако не е заявена от него или ако не съответства на договореното.
в/. Да предяви рекламация при несъответствие с договореното.
г/. В срок от 48 часа да се откаже от направената заявка без да дължи неустойки, като в този случай заплатеният аванс ще бъде върнат. В този случай Купувачът може да се възползва от това право само до момента на доставка на заявената стока.

2. Купувачът е длъжен:
а/. При заявка за доставка на стока, Купувачът заплаща на Продавача аванс в размер на минимум 30% (тридесет процента) от цената на стоката при налични стоки, а за стока, която не е в наличност в магазина на Продавача или за нестандартна стока, Купувачът заплаща аванс в размер на минимум 50% /петдесет процента/ от цената на заявената стока. Под нестандартна стока следва да се разбира всяка заявена /поръчана/ стока, която е в каквото и да е отклонение /в размери, в цвят, конструкция и др./ от стоката изложена в мострената зала на магазина или посочена в каталог на Продавача. Останалата част от цената на стоката се заплаща по банков път или на касата на магазина преди предаване на стоката.
б/. Да посочи адрес за доставка, както и да приеме лично стоката, като даде необходимото съдействие на Продавача за предаване на стоката. В случай, че Купувачът не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това Продавача и да посочи трето лице, което да приеме стоката.
в/. Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка (сметка или фактура). Да провери пред служител на фирмата стъклените части и елементи, при получаване на стоката.
г/. След изтичане на 14 /четиринадесет/ дни от датата на която е трябвало да получи стоката Купувача и същата не е приета от него по негова вина, същият дължи 5 /пет/ лева на ден без ДДС за съхранение на стоката.
3. Отговорност на Купувача:
а/. След изтичането на 48 часа от момента на заплащане на авансовата сума, както и след извършване на доставка на заявената стока, Купувачът няма право да се откаже от договора, освен в случаите предвидени в Закона за защита на потребителите.
б/. В случай, че след изтичането на този срок, Купувачът не изпълни някое от своите задължения произтичащи от заявка на налична стока, същият дължи на Продавача неустойка в размер на 10% /десет процента/ от цената на заявената стока, а за неизпълнение на задължения на Купувача произтичащи от поръчка на нестандартна стока или стока, която не се поддържа в наличност, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 30% /тридесет процента/ от цената на заявената стока. Тази неустойка ще покрие всички нанесени вреди, които са резултат от неизпълнението на задълженията на Купувача – неплащане на цената в срок; неприемане на стоката, както и ако не даде необходимото съдействие, без което Продавачът не би могъл да изпълни задължението си за доставяне на стоката и др. Начисляването на неустойката и неизпълнението по договора не разваля и не прекратява същия. Същият може да се развали поради неизпълнение само по преценка на Продавача.
в/. Купувачът изрично се съгласява, че при разваляне на договора, както и при неизпълнение на задълженията му поради причина, за която той отговаря, дължимата от него неустойка ще бъде едностранно прихваната от заплатения аванс. В този случай заплатената авансова вноска от Купувача няма да се счита, като авансово плащане, тъй като същата има обезщетителен характер след извършеното прихващане.
г/. Купувачът декларира, че при уговорена доставка на стока и същата доставка не може да се осъществи поради причина дължаща се на недаване на необходимото съдействие от страна на Купувача /напр. малки размери на входната врата, преграда пред входна врата и др./ ще се счита за неизпълнение на задължения. В тези случаи, по преценка на Продавача, същият може да остави закупената стока пред входната врата на Купувача, като това ще се счита за приемане на стоката от страна Купувача.

VI. Транспорт
1.1. В случай, че между страните бъде уговорен транспорт за сметка на Продавача, то доставката се извършва само ако Купувачът заплати останалата част от стойността на стоката в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.
1.2. Купувачът не заплаща транспорт за доставка ако адресът на Купувача съвпада с административния адрес и седалището на управление на Продавача. В този случай, датата на доставка се определя от Продавача.
1.3. Купувачът заплаща транспорт за доставка ако адресът за доставка на Купувача се намира извън пределите на град Пловдив. В този случай за да се извърши доставка Купувачът трябва да заплати сума в размер на 1.60 лева/км, която се таксува само в едната посока.
1.4. В случай, че Купувачът не заплати сумата в срока по т.1.1, задължението на Продавача за доставка на стоката автоматично отпада.
1.5. Купувачът може еднократно да иска промяна на датата за доставка на стока, която е определена съгласно т.1.2 по - горе. В случай, че Купувачът отново не заплати навреме или промени дата за доставка, то стоката ще бъде доставена за сметка на Купувача.
1.6. Ако доставката въобще не се осъществи, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, „б" от настоящите Общи условия.
2.1. В случай, че между страните бъде уговорен транспорт за сметка на Купувача, то доставката се извършва само ако Купувачът заплати останалата част от стойността на стоката в срок не по – късно от 48 часа преди резервираната дата за доставка.
2.2. В случай, че Купувачът не заплати сумата в срока по т.2.1, задължението на Продавача за доставка на стоката автоматично отпада.
2.3. Купувачът може еднократно да промени датата за доставка на стока, което няма да се счита за неизпълнение на договора.
2.4. В случай, че Купувачът отново не заплати навреме и/или желае да промени датата за доставка, то Купувачът следва да заплати такса в размер на 10 лв. за промяна на резервираната дата. Таксата ще бъде начислявана и при всяка следваща промяна на датата.
2.5. В случай, че Купувачът се откаже от платения транспорт и превози стоката със собствен превоз и за собствена сметка, Продавачът ще възстанови платената сума за транспорт, след като приспадне от нея дължимите такси за промяна на датите за доставка.
2.6. Ако доставката въобще не се осъществи, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, „б" от настоящите Общи условия.
2.7. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201".
3.1. В случай, че между страните не бъде уговорен транспорт, при което Купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, то това се извършва само след като същия заплати оставащата сума от стойността на стоката.
3.2. Ако Купувачът не заплати стоката в разумен срок /30 дни/, автоматично се прилагат правилата на раздел V, т.3, б. „б" от настоящите Общи условия и договора се разваля.
4. Всички плащания се извършват в брой на касата на магазина, както и по банков път. В случай, че не е уговорен транспорт и Купувачът реши да заплати по банков път, то тогава плащането следва да се извърши не по – късно от 48 часа преди получаване на стоката.

VII. Монтаж.
1. При монтаж на стоките Купувачът е длъжен:
а/. Преди монтаж внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и ако има наличие на такива, да не ги монтира. Да следва стриктно инструкциите в схемите за монтаж на производителя.
б/. При извършване на монтаж от служители на „Буратино Мебел", Продавачът не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това (неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл и пр.). Рекламации за явни недостатъци на стоката или на монтажа осъществен от служители на „Буратино Мебел" се правят на място веднага пред служителите.

VIII. Рекламации
1. При предявяване на рекламация се спазват следните правила:
а/. Рекламации се предявяват лично от Купувача в търговския обект на Продавача.
б/. При предявяване на рекламация, Купувачът следва да представи: касова бележка или фактура.
в/. Претенцията за рекламация се вписва в специален регистър.
г/. Стоката се донася в магазина, освен ако това е невъзможно или ако е сглобена на място у клиента.
д/. Претенцията за рекламация се оценява от представител (служител) на Продавача. Огледът се извършва на място в магазина или у клиента в рамките на работното време на магазина.
е/. В зависимост от конкретния случай се предприемат действия за ремонт, преоценка или подмяна, при условията на Закона за защита на потребителя.
ж/. При удовлетворяване на рекламацията се издава протокол за същото в 2 екземпляра, единия от които се предава (изпраща) на клиента.
з/. Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация.
и/. При приемането (получаването) на сглобена стока, рекламация за явни недостатъци се предявява на момента пред служител на „Буратино Мебел".
2. Неоснователна претенция за рекламация е:
а/. Всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана неправилно, недобросъвестно или не по предназначение.
б/. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;
в/. Когато върху нея е приложено усилие, налягате, напрежение, температура или тежест извън предвидените в указанията на продавача (производителя) и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;
г/. Когато стоката е продадена като преоценена или на цена, предвиждаща специални качества (недостатъци, дефекти или увреждания в търговския вид и другите естетически, технически и други параметри на продукта), последна наличност, мостра или друг случай на възможно отклонение, за което клиентът е бил информиран. За информираност се счита наличието на информация за същото върху етикета на стоката в търговския обект.
д/. Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, за които клиентът е длъжен да се убеди, че са в изправност, здрави и с добър вид и качество при получаването.
е/. Във всички останали случаи, когато по преценка на продавача е на лице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта.
ж/. Непредявени своевременно рекламации на стоки.
з/. Рекламации за стъкла, стъклени елементи и изделия от стъкло, освен в момента на приемането им.
и/. Неоснователна рекламация е промяната в цвета на дървото, защото с течение на времето то потъмнява и придобива жълтеникав или друг оттенък.
й/. Неоснователна претенция на Купувача е да очаква двустранно лакиране на мебелите, освен ако изрично не е заявил това и не е доплатил още при поръчка на желаните артикули.
к/. Когато при получаването или монтажа на стоката, Купувачът е установил дефект на същата или на елемент от нея и въпреки това го е монтирал и не е осведомил продавача своевременно за открития дефект.
л/. В други случаи, когато Продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение с обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка на мебели при домашни условия.
3. Дефекти по вина на клиента.
Дефекти по вина на клиента биват отстранявани за негова сметка, като фирмата не се ангажира със срок на изпълнение.

IX. Други
1. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.buratinomebel.com, заедно със съобщение за промените.
2. За неуредените отношения от тези общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

И относно ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, че според:

Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да преведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, който в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
Намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по – точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
Съществените елементи, необходими за нейното прилагане и по – специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информация по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Съгласно Закона за защита на потребителите и Европейска директива 1999/44/СЕ производителите предоставят две години гаранция на произведените от тях продукти.

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА

Всички изделия, които в гаранционния срок при нормална употреба са показали скрити производствени дефекти, които пречат на нормалното им функциониране.
Несъответствие на размерите на закупения продукт с предварително упоменатите с повече от 3 % в ширина, дължина и дебелина.
За начало на гаранционния срок се счита датата на покупка. По време на този срок се осъществява ремонт или замяна на изделието при правилно попълнена, подписана и подпечатана Гаранционна карта, придружена от фактура или касова бележка за извършената покупка.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА

Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
Когато клиента не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация.
Гаранцията не важи за промяна в цвета на дървото и прозиращият му фладер (шарката на дървото). Лакират се само лицевите (видимите) части на артикулите, освен ако клиентът не заяви изрично и ако не доплати за това. Мебелите в байц медицинско бяло са изработени изцяло от масивна иглолистна дървесина и е нормално да придобиват жълт или друг оттенък, както и да изпъкват още повече съковете, които дървесината притежава и няма как да се избегнат, защото това е в характеристиките на дървото, тоест то променя цвета си, защото се окислява, а при пряка слънчева светлина с течение на времето още повече пожълтява или потъмнява.

Тази гаранционна карта предоставя на всички клиенти определени допълнителни права, които по никакъв начин не засягат полагащите им се по закон.

От гаранционните права може да се възползва само и единствено собственика, чиито имена са вписани в гаранционната карта. Самоличността се удостоверява с лична карта.
Претенцията за гаранция може да бъде насочена към дефекти на вложените материали или изработка на изделието. За целта Собственика на изделието, трябва да предяви ясно систематизирано и в писмен вид желание за рекламация, след което специалист ще разгледа в еднодневен срок искането и ще прецени и информира собственика дали претенцията е основателна и се покрива от гаранцията. С цел улесняване е желателно претенцията да бъде придружена със снимков материал.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

До „Буратино Мебел"ЕООД
с ЕИК:201288593 и седалище
и адрес на управление:
кв."Тракия" бл.72, вх.В, ет.3, ап.8;
моб.тел:0887/901040 
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следната стока:
....................................................................................................................................................................................................../описание на стоката/стоките/
Стоката ще бъде получена на .............................................................................
/датата,която потребителят е договорил, че ще получи стоката от "Буратино Мебел"ЕООД/

.........................................................................................................................
/трите имена на потребителя/

гр./с .................................................................................................................. ......................................................................................./адрес на потребителя/

................... /Дата/ ............................. /Подпис на потребителя/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спази срока за отказ от договора, Потребителят следва да представи (изпрати) попълнен настоящия стандартен формуляр преди изтичането на срока за отказ от договор, на адреса за кореспонденция на Доставчика, посочен по-горе или на следния e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . В случай че използва втората възможност, Буратино Мебел незабавно ще изпрати съобщение с потвърждение за получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни преди получаването на стоката).
Подробна информация относно упражняване правото на отказ от договора, Потребителят може да открие в Общите условия, Рекламация. Гаранция. Отказ от договор, достъпни на интернет сайта www.buratinomebel.com